Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

BeLikeBlair
21:55
5474 e908
Reposted fromcalifornia-love california-love
BeLikeBlair
21:55
5500 ce69
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 19 2017

BeLikeBlair
23:04
BeLikeBlair
23:02
BeLikeBlair
23:01
6894 70a9

July 10 2015

BeLikeBlair
03:24
7561 d078 500
Reposted fromdauser dauser viaplotkara plotkara
BeLikeBlair
03:23
Reposted fromthenewyork thenewyork

July 02 2015

BeLikeBlair
03:25
2201 ed10
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasixandnine sixandnine
03:24
BeLikeBlair
03:21
1577 a8ee
Reposted frommartynkowa martynkowa vianikelline nikelline
BeLikeBlair
03:20
Reposted fromthenewyork thenewyork
BeLikeBlair
03:20
5541 7cc7
Reposted fromalyouidiot alyouidiot vianikelline nikelline

July 01 2015

00:56
2313 501f 500
BeLikeBlair
00:50
6709 6b85
Reposted fromusual usual viastarryeyed starryeyed
BeLikeBlair
00:43
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd. 
— Wyśnione miłości
BeLikeBlair
00:42
1174 cbe6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
00:41
4050 f264
Reposted fromkniepuder kniepuder vianivea nivea
BeLikeBlair
00:38
0096 f483
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viasandy1918 sandy1918
BeLikeBlair
00:36
1712 3263 500
Reposted fromfelicka felicka vianivea nivea
BeLikeBlair
00:36
7091 5c99
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl