Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

BeLikeBlair
22:41
3001 3afd 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaoutoflove outoflove
BeLikeBlair
22:41
7948 3282 500
Reposted fromoutoflove outoflove
BeLikeBlair
22:40
Van Gogh obciął sobie ucho
dał je
prostytutce
która je wyrzuciła z
totalnym
obrzydzeniem.
Van, dziwki nie chcą
uszu
one chcą
szmalu.
pewnie dlatego byłeś
takim wielkim
malarzem: nic
nie rozumiałeś
z innych
spraw.
— Bukowski
BeLikeBlair
22:39
6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viatoniewszystko toniewszystko
BeLikeBlair
22:39

December 28 2017

BeLikeBlair
01:50
5493 33ca
Reposted fromvandalize vandalize viaoutofmyhead outofmyhead

December 24 2017

BeLikeBlair
13:43
2458 e452 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaoutofmyhead outofmyhead
BeLikeBlair
13:43
6598 aed7
BeLikeBlair
13:37
4485 1d91
Reposted fromcompromise compromise viaoutofmyhead outofmyhead
13:36
4024 99db 500
BeLikeBlair
13:35
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
BeLikeBlair
13:35
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viakrainakredek krainakredek
BeLikeBlair
13:22
1284 9856
BeLikeBlair
13:22
BeLikeBlair
13:22
1675 a2df 500
Reposted fromhagis hagis viaampajewska ampajewska
BeLikeBlair
13:22
2851 c356 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaampajewska ampajewska
BeLikeBlair
13:22
0184 a165 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadusz dusz
13:21
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viaampajewska ampajewska

December 04 2017

23:56
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous vialadymartini ladymartini
23:56
6344 2eb8
Reposted frombrumous brumous viacel cel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl